لطفا صبر کنید

مدارک لازم جهت عضویت در کمیته ایرانی به شرح زیر است:

نامه در خواست عضویت در کمیته ایرانی ICC

فرم تکمیل شده ICC به زبان انگلیسی

فرم تکمیل شده کمیته ایرانی به زبان فارسی 

يك قطعه عکس ۴*۳ از ریاست سازمان یا مدیرعامل شرکت

فتوکپی آخرین روزنامه رسمی (كه سرمايه ثبت شده سازمان يا شركت در آن قيد شده)

 

حق عضویت اعضا در ICC از طریق کمیته ایرانی پرداخت می‌شود و بر اساس سرمایه ثبت شده و میزان تجارت خارجی عضو تعیین می‌گردد.