لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
  • مدیر اجرائی / رئیس : سعید ترکمان دهنوی
  • زمینه فعالیت : تولیدی