لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بین‌الملل جوانان ایران
  • مدیر اجرائی / رئیس : نويد ادريس
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : www.jci.cc
  • تلفن : 09130000557 - فکس : 89779518
  • پست الکترونیک : iran@jci.cc / engn.edriss@gmail.com