لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
  • مدیر اجرائی / رئیس : مريم سميعاني فرد
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : www.iccci.ir
  • تلفن : 88306999 - فکس : 88304140
  • پست الکترونیک : info@iran-chinachamber.ir