لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت
  • مدیر اجرائی / رئیس : قاسم رضاییان
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : www.iccimguil.ir
  • تلفن : 013-33757037 - فکس : 013-33757036
  • پست الکترونیک : info@iccimaguil.ir; tizhoush@hotmail.com