لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اریس اوکسین
  • مدیر اجرائی / رئیس : ارسلان احمدی
  • زمینه فعالیت : نفت، گاز و پتروشیمی
  • نشانی وب سایت : www.orisoxin.com
  • تلفن : 88612602 - فکس : 88612603
  • پست الکترونیک : info@orisoxin.com