لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم
  • مدیر اجرائی / رئیس : کاظم قربانی
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : www.QFDS.org
  • تلفن : 0763-5242291-2 - فکس : 0763-5242293
  • پست الکترونیک : manager@QFDS.org