لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : فاراتل
  • مدیر اجرائی / رئیس : علی سیلابی
  • زمینه فعالیت : تولیدی
  • نشانی وب سایت : www.faratel.com
  • تلفن : 66700001-5 - فکس : 66709493
  • پست الکترونیک : Ordering@faratel.com و office@faratel.com