لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : صنایع الکترونیک ایران (صاایران)
  • مدیر اجرائی / رئیس : شاهرخ شهرام
  • زمینه فعالیت : تولیدی