لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : بازرگانی پتروشیمی
  • مدیر اجرائی / رئیس : محمد ملکشاهی
  • زمینه فعالیت : نفت، گاز و پتروشیمی
  • نشانی وب سایت : http://www.petrochem-ir.net