لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
  • مدیر اجرائی / رئیس : يونس ژائله سعد آباد
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : http://www.tzccim.ir/