لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد
  • مدیر اجرائی / رئیس : محمد خاکی
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : http://www.khdccima.ir/index.php
  • تلفن : 0661-3227929-30 و 3227919-0661 - فکس : 0661-3210607
  • پست الکترونیک : info@khdccima.ir