لطفا صبر کنید

ICC خواستار پیاده سازی سیستم کارنه ATA در ویتنام شد

  • دوشنبه 25 آبان 1388
ICC  خواستار پیاده سازی سیستم کارنه ATA در ویتنام شد