لطفا صبر کنید

ICC خواستار گسترش سیستم کارنه در کشورهای عضو اَپک شد

  • دوشنبه 19 مرداد 1388
ICC خواستار گسترش سیستم کارنه در کشورهای عضو اَپک  شد