لطفا صبر کنید

ICC برگزار کرد:سمینار کاربرد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600)

  • پنج‌شنبه 18 تیر 1388
ICC برگزار کرد:سمینار کاربرد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600)