لطفا صبر کنید

ییرکالی برای سه سال دیگر رییس فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان شد

  • یکشنبه 29 آذر 1388
ییرکالی برای سه سال دیگر رییس فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان شد