لطفا صبر کنید

گسترش همکاری های اتاق بازرگانی بین المللی و سازمان ملل؛"برنامه اتحاد جهانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه"

  • دوشنبه 30 شهریور 1388
گسترش همکاری های اتاق بازرگانی بین المللی و سازمان ملل؛"برنامه اتحاد جهانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه"