لطفا صبر کنید

گزارش IFO: پایین ترین سطح شاخص اقتصاد جهان در 28 سال گذشته

  • شنبه 22 فروردین 1388
گزارش IFO: پایین ترین سطح شاخص اقتصاد جهان در 28 سال گذشته