لطفا صبر کنید

گزارش ICC در اجلاس سازمان تجارت جهانی (WTO):ارزیابی مقدماتی مسائل مهم تجارت جهانی و بازارهای مالی در بحران اخیر

  • یکشنبه 03 آذر 1387
گزارش ICC در اجلاس سازمان تجارت جهانی (WTO):ارزیابی مقدماتی مسائل مهم تجارت جهانی و بازارهای مالی در بحران اخیر