لطفا صبر کنید

گزارش سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ

  • یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
گزارش سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط  و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ