لطفا صبر کنید

گزارش سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) بر مبنای UCP 600

  • شنبه 01 اسفند 1388
گزارش سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) بر مبنای UCP 600