لطفا صبر کنید

گزارش سمینار آموزشی «جنبش کسب و کار جهت حمایت از جامعه اطلاعاتی»

  • یکشنبه 25 اردیبهشت 1390
گزارش سمینار آموزشی «جنبش کسب و کار جهت حمایت از جامعه اطلاعاتی»