لطفا صبر کنید

گزارش سمینار «تبیین و بررسی آیین نامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت»

  • شنبه 05 فروردین 1391
گزارش سمینار «تبیین و بررسی آیین نامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت»