لطفا صبر کنید

گزارش سمینار "فعالیت های بخش خصوصی در صنعت نفت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و امکانات بهره وری از طرح توسعه پاک"

  • چهارشنبه 16 دی 1388
گزارش سمینار "فعالیت های بخش خصوصی در صنعت نفت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و امکانات بهره وری از طرح توسعه پاک"