لطفا صبر کنید

گزارش سمینار "رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) بر مبنای UCP 600 "

  • شنبه 27 شهریور 1389
گزارش سمینار "رویه های استاندارد بانکداری بین المللی  (ISBP) بر مبنای UCP 600 "