لطفا صبر کنید

گزارش سمينار « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG758)»

  • یکشنبه 29 مرداد 1396
گزارش سمينار « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG758)»

سمینار « مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG758)» توسط «فریده تذهیبی» دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC) روز سه شنبه 24 مرداد ماه ۱۳۹6 در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این سمینار «فریده تذهیبی» به معرفی اتاق بازرگانی بین المللی و کمیته ایرانی آن اتاق پرداخت و در خصوص فعالیت های کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)و تاریخچه مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه  (URDG758) سخن گفت. وی افزود نقش و تاثیر ضمانت نامه ­های بین ­المللی در مبادلات جهانی سالهاست که  مورد توجه  اتاق بازرگانی به  ویژه کارشناسان  و اعضای  کمیسیون های  بانکی و روش های بازرگانی بین المللی قرار دارد. استفاده از شرایط حقوقی سنگین و پیچیده و لزوم صدور آراء محاکم و دادگاه ها برای پرداخت وجه الضمان و درج شرایط متعدد بهانه ای برای عدم استفاده از مقررات ضمانت نامه های مشروط بود. راه حل کارشناسی برای گذر از مراحل فوق، مطالعات و بررسی هایی بود که اتاق بازرگانی بین المللی به منظور ساده سازی مقررات تجارت بین المللی و رغبت عمومی بازرگانان به استفاده از مقررات ضمانت نامه ها به انجام رساند و نتیجه آن، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه یا URDG458 بود، که به تصویب کمیته اجرایی اتاق بازرگانی ین المللی رسید.

وی در تعریف ضمانت نامه بانکی خاطرنشان کرد که ضمانت نامه مستقل ، تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود . این ضمانتنامه یک تعهد مستقل از قرارداد موضوع تضمین را تشکیل می دهد و دارای این ویژگی است که ایرادات مربوط به قرارداد پایه نسبت به این تعهد قابل استناد نیست.

فریده تذهیبی در ادامه به تفضیل در مورد ساختار ضمانت نامه عندالمطالبه، طرفین ضمانتنامه، اقسام ضمانتنامه بانکی، مکانیسم پرداخت، مشخصه URDG 758 ، حوزه مقررات URDG، كاربرد URDG با ذكر آن در ضمانت نامه ، پوشش مقررات URDG، اعتبارات اسنادي ضمانتي، مقررات و استانداردهای بین المللی برای ضمانت نامه پرداخت.

در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.