لطفا صبر کنید

گزارش سمينار « آيين نامه هاي اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم»

  • شنبه 24 مهر 1395
گزارش سمينار « آيين نامه هاي اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم»

سمینار « آیین نامه های اجرایی قانون مالیات های مستقیم » در تاریخ  14 مهرماه 1395، توسط كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در محل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیریت آقای دکتر علی اکبر عرب مازار ، دبیر کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC) و سخنرانی آقای دکتر عباس هشی عضو هيات علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي  و محمد برزگري  معاون مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور برگزار گردید.

ابتدا دکتر عرب مازار ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در سمینار، به ارائه توضيحاتي پيرامون معرفی و آشنايي با فعاليت‌هاي كميسيون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگاني بين‌المللي پرداخت، سپس درباره آیین نامه اجرایی قانون مالیات­های مستقیم و اهمیت نظام مالیاتی در کشور صحبت نمود و توضیح داد، تدوین قوانین مالیاتی و اعمال آنها از یک سو در تأمین منابع مالی دولت ایفای نقش می­کند و از سوی دیگر، در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. از این رو، قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه لازم است به نحوی وضع گردند که موجبات رشد و توسعۀ اقتصادی کشور را مهیا نموده و زمینۀ تحقق عدالت اجتماعی و باز توزیع درآمد و ثروت را در جامعه فراهم آورند. پیشینۀ تدوین مالیات­ در ایران به قانون اساسی مشروطه برمی­گردد. جامع­ترین و مهم­ترین قانون مالیات­های مستقیم در اسفند ماه ۱۳۴۵ به تصویب رسید و پس از آن، هر از گاهی اصلاحات اندکی در آن ایجاد شد. در جریان تصویب اصلاحیۀ اخیر قانون مالیات­های مستقیم (مصوب 31/4/1394)، قانون­گذار اختیار تکمیل مفاد برخی مواد قانونی را از حیث جزئیات مربوط به تعیین مصادیق، رویه­های اجرایی یا تکالیف مؤدیان مالیاتی، اشخاص ثالث و دستگاه­های اجراییِ ذیربط به مجریِ قانون تفویض نمود تا متعاقباً در قالب «آیین­نامه­های اجرایی» یا «دستورالعمل­های اجرایی» به عنوان متمم و مکمل قانون به مورد اجرا گذاشته شود.

سپس آقای برزگری به تفضیل در مورد آیین­نامه­های اجرایی موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 26، تبصرۀ 2 مادۀ 34، تبصرۀ 3 مادۀ 64، تبصرۀ 5 مادۀ 77، مادۀ 95 و مادۀ 107، آیین­نامه­های اجرایی موضوع بند «د» مادۀ 132، تبصرۀ 2 مادۀ 132، مادۀ 134، تبصرۀ 1 مادۀ 149، تبصرۀ 2 مادۀ 169و تبصرۀ 3 مادۀ 169 و آیین­نامه­های اجرایی (در شرف تدوین و تصویب) صحبت نمودند.

اظهارنامه، دفاتر اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل، تكاليف موديان در خصوص تسليم اظهارنامه مالياتي، تكاليف موديان درخصوص تسليم اظهارنامه مالياتي، صدور صورتحساب و نحوه تحرير و نگهداري دفاتر، انواع دفاتر، اظهارنامه مالياتي و صورتحساب فروش، گروه بندي موديان مشاغل، روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك، نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارك، لزوم تسليم اظهارنامه و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك، ماليات بر درآمد اشخاص خارجي، معافيت هاي مالياتي؛ (معافيت واحدهاي توليدي و معدني، واحدهاي توليد فناوري اطﻼعات، درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري، افزايش نيروي كار شاغل، سرمايه گذاري مجدد و درآمدهاي حمل و نقل، درآمد توليدي شركتهاي خارجي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر گردشگري و زيارتي، هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي) ، معافيت حاصل از تجديد ارزيابي دارايي ها، آيين نامه تجديد ارزيابي دارايي ها، تكاليف موديان درخصوص مقررات ماده مقررات ماده 169، ثبت نام و نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادي، ارسال فهرست معامﻼت، موارد عدم شمول ارسال فهرست معامﻼت، استثناعات و موارد قابل توجه، موارد ابطال شماره اقتصادي، از جمله موارد مطرح شده در این سمینار توسط آقای برزگری بود.

دکتر هشی به شرح جنبه های اجرایی قانون مالیات های مستقیم و ارزیابی و نقد مفاد آیین نامه های اجرایی ، پرداختند.

گفتنی است در پايان،‌ سوال و جواب  توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.