لطفا صبر کنید

گزارش سمينار «مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي(UCP 600)»

  • چهارشنبه 27 دی 1391
گزارش سمينار «مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي(UCP 600)»