لطفا صبر کنید

گزارش سمينار «اعتبار اسنادي قابل انتقال چيست؟ اعتبار اسنادي اتكايي كدام است؟»

  • شنبه 08 مهر 1391
گزارش سمينار «اعتبار اسنادي قابل انتقال چيست؟ اعتبار اسنادي اتكايي كدام است؟»