لطفا صبر کنید

گزارش دفتر بین المللی دریانوردی ICC نشان داد:افزایش بی سابقه حمله دزدان دریایی در سواحل سومالی

  • یکشنبه 10 آبان 1388
گزارش دفتر بین المللی دریانوردی ICC نشان داد:افزایش بی سابقه حمله دزدان دریایی در سواحل سومالی