لطفا صبر کنید

گزارش دفتر بین المللی دریانوردی (IMB) از وضعیت راههای دریایی جهان در 9 ماهه اول سال 2010

  • شنبه 01 آبان 1389
گزارش دفتر بین المللی دریانوردی (IMB) از وضعیت راههای دریایی جهان در 9 ماهه اول سال 2010