لطفا صبر کنید

گروه مشورتی «رویه های استاندارد بانکداری بین المللی» در ICC تشکیل می شود

  • شنبه 01 آبان 1389
گروه مشورتی «رویه های استاندارد بانکداری بین المللی» در ICC تشکیل می شود