لطفا صبر کنید

کتاب مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG 758) از سوی کمیته ایرانی ICC منتشر شد

  • یکشنبه 27 تیر 1389
کتاب مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG 758) از سوی کمیته ایرانی ICC منتشر شد