لطفا صبر کنید

وزير كشور تركيه در باكو: تاسيس بانك تجارت و همكاري اكو در مراحل پاياني قرار دارد

  • شنبه 16 اردیبهشت 1385
وزير كشور تركيه در باكو: تاسيس بانك تجارت و همكاري اكو در مراحل پاياني قرار دارد