لطفا صبر کنید

نیروگاه سنگتوده 2 ، نمادی از همكاری ایران و تاجیكستان

  • شنبه 19 آبان 1386
نیروگاه سنگتوده 2 ، نمادی از همكاری ایران و تاجیكستان