لطفا صبر کنید

نمایندگان ICC در اجلاس کنوانسیون تغییر آب و هوایی سازمان ملل شرکت می کنند

  • دوشنبه 19 مرداد 1388
نمایندگان ICC در اجلاس کنوانسیون تغییر آب و هوایی سازمان ملل شرکت می کنند