لطفا صبر کنید

نمایندگان بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر سازمان ملل در ساختار کارگروه جدید مجمع راهبری اینترنت شدند

  • شنبه 27 آذر 1389
نمایندگان بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر سازمان ملل در ساختار کارگروه جدید مجمع راهبری اینترنت شدند