لطفا صبر کنید

نمایندگان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) خواستار ادامه مذاکرات مجمع راهبری اینترنت شدند

  • یکشنبه 24 آذر 1387
نمایندگان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) خواستار ادامه مذاکرات مجمع راهبری اینترنت شدند