لطفا صبر کنید

نظرسنجي IFO نشان مي‌دهد: با بازگشت ثبات به آسيا، اقتصاد جهاني بهبود مي‌يابد

  • چهارشنبه 29 آبان 1392
نظرسنجي IFO نشان مي‌دهد: با بازگشت ثبات به آسيا، اقتصاد جهاني بهبود  مي‌يابد