لطفا صبر کنید

نظرسنجي ICC نشان مي‌دهد: شرايط نامطلوب بازار و چشم‌انداز مبهم نظارتي مانع تامين مالي تجاري است

  • چهارشنبه 12 تیر 1392
نظرسنجي ICC نشان مي‌دهد:  شرايط نامطلوب بازار و چشم‌انداز مبهم نظارتي مانع تامين مالي تجاري است