لطفا صبر کنید

نخستین گردهمایی نمایندگان اتاق بازرکانی بین المللی (ICC) و مرکز اقتصاد سیاسی بین الملل اتحادیه اروپا (ECIPE)

  • دوشنبه 22 مهر 1387
نخستین گردهمایی نمایندگان اتاق بازرکانی بین المللی (ICC) و مرکز اقتصاد سیاسی بین الملل اتحادیه اروپا (ECIPE)