لطفا صبر کنید

میرمحمدصادقی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: اتاق بازرگانی باید ارتباط مستقیم با رایزنان بازرگانی داشته باشد

  • دوشنبه 25 اردیبهشت 1385
میرمحمدصادقی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: اتاق بازرگانی باید ارتباط مستقیم با رایزنان بازرگانی داشته باشد