لطفا صبر کنید

مصاحبه DCInsight (نشریه اتاق بازرگانی بین المللی) با دکتر جرج آفاکی نائب رئیس کمیسیون بانکی و سرپرست گروه تهیه کننده متن مقررات URDG 758

  • شنبه 13 شهریور 1389
مصاحبه DCInsight (نشریه اتاق بازرگانی بین المللی) با دکتر جرج آفاکی نائب رئیس کمیسیون بانکی و سرپرست گروه تهیه کننده متن مقررات URDG 758