لطفا صبر کنید

قطع مناسبات تجاری با ایران ، خسارات ریادی را متوجه آلمان می کند

  • یکشنبه 10 اردیبهشت 1385
قطع مناسبات تجاری با ایران ، خسارات ریادی را متوجه آلمان می کند