لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758)** ویژه بازرگانان و بانکداران **

  • یکشنبه 23 خرداد 1389
فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758)** ویژه بازرگانان و بانکداران **