لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت نفت در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و امكانات بهره وري از طرح توسعه پاك ، 28 آذرماه 1388

  • دوشنبه 16 آذر 1388
فراخوان سمینار فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت نفت در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و  امكانات بهره وري از طرح توسعه پاك ، 28 آذرماه 1388