لطفا صبر کنید

سمینار کاربرد یادداشت بارگیری در اسناد حمل (On Board Notation) توسط کمیته ایرانی ICC برگزار شد

  • شنبه 16 بهمن 1389
سمینار کاربرد یادداشت بارگیری در اسناد حمل (On Board Notation) توسط کمیته ایرانی ICC برگزار شد