لطفا صبر کنید

سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP)بر مبنای UCP 600برگزار شد

  • دوشنبه 04 خرداد 1388
سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی  (ISBP)بر مبنای UCP 600برگزار شد