لطفا صبر کنید

سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) بر مبنای UCP 600 برگزار شد

  • یکشنبه 18 اسفند 1387
سمینار رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) بر مبنای UCP 600 برگزار شد