لطفا صبر کنید

سمينار « رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) در كاربرد UCP600 »

  • چهارشنبه 12 آبان 1395
سمينار « رويه هاي بين المللي عمليات بانكي  (ISBP) در كاربرد  UCP600 »

سمینار « رویه های بین المللی عملیات بانکی  (ISBP) در کاربرد  UCP600 »  توسط کمیته ایرانی   ICC به مدت دو روز در تاریخ  9 و 10 آبان ماه   ۱۳۹5 با سخنرانی فریده تذهیبی دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی و فریدون شیرازی عضو کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی در محل ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست "فریده تذهیبی"، به معرفی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و کمیته ایرانی ICC پرداخت. وی با اشاره به اهداف تأسیس اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) ، سه وظیفه عمده تنظیم مقررات و استانداردهای بین المللی، داوری اختلاف های تجاری و تعیین سیاست ها و خط مشی های کسب و کار را از جمله فعالیت های اصلی ICC  برشمرد و افزود: مهمترین حوزه فعالیت این اتاق، ضابطه گذاری برای تجارت بین ­المللی بوده است و از این طریق مقررات هماهنگی را در زمینه تجارت بین الملل در سراسر نقاط جهان تنظیم می کند و به تسریع و تسهیل تجارت بین المللی می پردازد.

"فریدون شیرازی"، به معرفی مقررات UCP600  و مقایسه ساختار این مقررات با مقررات قبلی نشریه ۵۰۰ پرداخت. وی عنوان کرد: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تجدید نظر سال ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، در مورد هر اعتبار اسنادی لازم الاجرا است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحاً در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

شیرازی ضمن تأکید بر اهمیت تفسیر مقررات UCP منطبق با تفسیر ICC به تفسیر مواد ۱۹-۱ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) پرداخت و کاربرد مقررات UCP و تعاریف مواردی نظیر بانک ابلاغ کننده، درخواست کننده، ذی نفع، ارایه مطابق، تأیید، بانک تأییدکننده، اعتبار، پذیرش پرداخت، بانک گشاینده، معامله اسناد، بانک تعیین شده، ارائه اسناد و ارائه کننده را توضیح داد.

وی در ادامه جزئیات و نکات مطرح در تفاسیر و مفاهیم، اعتبارات در مقابل قراردادها، اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکرد، قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضا، محل ارائه اسناد، تعهد بانک گشاینده و بانک تأیید کننده، ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه­های مربوطه، اصلاحیه ها، تعیین بانک، ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی، ضوابط بررسی اسناد، چگونگی تطبیق اسناد با شرایط اعتبار، اسناد مغایر با شرایط اعتبار، اسناد اصل و رونوشت، سیاهه بازرگانی و اسناد حمل را برای شرکت کنندگان تشریح کرد. در ادامه­،  فریدون شیرازی، مواد مربوط با اسناد حمل و نحوه کنترل اسناد ( مواد ۳۹-۲۰ مقررات UCP600) را بررسی نمود.

در روز دوم سمینار "فریدون شیرازی"، به تشریح نسخه ۲۰۱۳ رویه­های بین­المللی عملیات بانکی (ISBP745) در کاربرد UCP600  پرداخت و یادآور شد رویه های بین المللی عملیات بانکی، با ارائه جزییات و طرح  نمونه هایی که باید در تهیه و تنظیم اسناد مختلف تجاری (سیاهه، اسناد حمل، اسناد بیمه، گواهی مبدا و....) مورد توجه قرار گیرد، نشان می دهد که اصول و مفاد UCP600 برای رسیدن به نتیجه دلخواه چگونه باید استفاده شود.

نسخه ۲۰۱۳ رویه های بین المللی عملیات بانکی، آخرین راهنمای به هنگام، برای بررسی اسناد در اعتبارات اسنادی است و مواردی را نشان می دهد که به تأیید کمیته های ملی اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است. این نشریه راه کاری مناسب برای ذی نفع اعتبار اسنادی به منظور تنظیم و ارایه اسناد به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده است. این نشریه می بایست همواره در ارتباط با UCP600 مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.

نمونه هایی که در این نشریه تشریح شده، چگونگی تفسیر و کاربرد مواد UCP600 در رابطه با شرایط اعتبار یا اصلاحیه به عمل آمده را روشن می کند به شرط آن که به روشنی شمول ماده ای از آن اصلاح یا مستثنی نشده باشد.

شرایط و چگونگی اعتبار اسنادی و هرگونه اصلاحیه آن، مستقل از قرارداد فروش یا سایر قراردادهای مربوط است، حتی اگر در اعتبار یا اصلاحیه به طور روشن به قرارداد فروش یا سایر قراردادهای مربوط نیز اشاره شده باشد.

در ادامه بررسی زبان اسناد، امضاها، خصوصیات برات، اعتبار، بارنامه، بارنامه مستقیم، بارنامه قابل واگذاری، سررسید برات، سیاهه، سند حمل، سند حمل در بست، سند حمل هوایی، رئوس برخی از موارد مطرح شده در این سمینار را به خود اختصاص دادند. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.